Файлын сан
БҮЛЭГРҮҮ БУЦАХ
Бүлэг
Хууль эрх зүйн акт:
Файлын нэр
Хэн
Огноо
Нэмэлт тайлбар
1 НД-ын сангийн анхан шатны бүртгэлийн маягт.pdf Д.Болорханд 2022-04-28 Нийгмийн даатгалын сангийн анхан шатны бүртгэлийн маягт
2 Тушаал ЗТХЯ А154.pdf Д.Болорханд 2021-12-13 МУ-ын Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2020.8.17-ны А-154 тоот тушаал " Төмөр замын тээврийн нийтлэг багц дүрэм "
3 ТЗ ГАЖ.pdf Д.Болорханд 2021-12-13 Гарам ашиглах журам
4 ТЗ ТАЖ.pdf Д.Болорханд 2021-12-13 Техник ашиглалтын журам
5 ТЗ ДХЖ.pdf Д.Болорханд 2021-12-13 Дохиолол холбооны журам
6 ТЗ ХУЖ.pdf Д.Болорханд 2021-12-13 Галт тэрэгний хөдөлгөөний удирдлагын журам
7 ТЗ ОГСБЖ.pdf Д.Болорханд 2021-12-13 Төмөр замын тээвэр дэх осол гологдлыг судлан бүртгэх журам
8 ТЗ СД.pdf Д.Болорханд 2021-12-13 Галт тэрэгний хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой ажилтны сахилгын тусгай журам, ажлын цагийн хуваарь, хөдөлмөрийн нөхцөл