ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧИД

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧИД

Т.УУГАНБАТ: ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧИД ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА СУНГУУЛАХ ХҮСЭЛТЭЭ ХУУЛЬ, ЖУРАМД ЗААСАН ХУГАЦААНД ИРҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөл цахимаар олгодог болсон үүнтэй холбоотой тусгай зөвшөөрөл цахимаар авах мөн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага анхаарах шаардлагатай  зарим асуудлын талаар Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Хуулийн хэлтсийн дарга Т.Ууганбаттай ярилцлаа.


Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос харилцаа холбооны ямар ямар чиглэлээр тусгай зөвшөөрөл олгодог мөн уг тусгай зөвшөөрлийг олгохтой холбоотой мэдээ, мэдээллийг хаанаас авч болох талаар мэдээлэл өгөөч.

Ярилцлагын зочноор урьсанд баярлалаа. Танай сайтаар дамжуулан нийт уншигчдадаа энэ өдрийн мэнд хүргэе!. Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай, Харилцаа холбооны тухай, Радио долгионы тухай, Шуудангийн тухай, Өргөн нэвтрүүлгийн тухай болон холбогдох бусад хуульд заасны дагуу харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх иргэн, хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгож, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилладаг. Мөн тусгай зөвшөөрөл эрхлэхээс бусад төрлийн харилцаа холбооны үйлдвэрлэл, ашиглалт, үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэн, хуулийн этгээд Харилцаа холбооны тухай хуулийн 12.3-т заасны дагуу Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд бүртгүүлж үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэхүү тусгай зөвшөөрөл болон бүртгэлтэй холбоотой шийдвэр, үйл ажиллагаа тус хорооны www.crc.gov.mn цахим хуудсаар олон нийтэд тухай бүр нээлттэй, ил тод мэдээлэгдэж байдаг. Мөн тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг, бүртгэлийн гэрчилгээний хүсэлтийг цахимаар гаргах боломжтой бөгөөд www.license.crc.gov.mn хуудсанд хандах боломжтой.

Мэдээллийн технологи хурдацтай хөгжиж бүхий л салбарын хөгжлийн гол дэмжигч хүчин зүйл болсон. Үүнтэй холбоотой харилцаа холбооны салбарын үйлчилгээ эрхлэгчид нэмэгдэх болсон. Харилцаа холбооны салбарын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид юун дээр анхаарч ажиллах хэрэгтэй вэ ?

Мэдээж, харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн хурдацтай хөгжлийн хэрээр энэ салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх иргэн, хуулийн этгээд өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдсээр байгаа. Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг, бүртгэлийн гэрчилгээ авахаар хүсэлт гаргасан иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтийг нээлттэй, ил тод байдлаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэдэг.

Зөвшөөрөл авсан иргэн, хуулийн этгээд нь тус хороотой тусгай зөвшөөрлийн гэрээ байгуулан ажилладаг бөгөөд гэрээгээр хүлээсэн үүрэг, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг хангаж ажиллах шаардлагатай байдаг. Мөн тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой процессын асуудлыг зохицуулсан Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2021 оны 34 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ыг дагаж мөрддөг. Гэхдээ зарим тохиолдолд  тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид нь тусгай зөвшөөрлийн гэрээ, нөхцөл, шаардлага, журамд заасан үүргээ биелүүлэхгүй байх асуудлууд гарсаар байна. Ихэнхи тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийн гэрээнд заасны дагуу холбогдох статистик тайлан, мэдээллээ хугацаа хожимдуулж ирүүлэх, эсхүл ирүүлэхгүй байх, тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах хүсэлтээ холбогдох хууль, журамд заасан хугацааны өмнө ирүүлэхгүй байх, зохицуулалтын үйлчилгээ хөлс, радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрөө төлөхгүй байх, хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас үйл ажиллагаагаа түр зогсоосон тохиолдолд энэ талаараа мэдэгдэхгүй байх зэрэг асуудал гарч байна.

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах хүсэлтээ хугацаа дууссанаас хойш гаргавал хэрхэн шийдвэрлэдэг вэ?

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид нь Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журмын 4.3-т заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 60-аас багагүй хоногийн өмнө холбогдох баримт материалыг бүрдүүлж, тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах хүсэлтээ гаргах шаардлагатай байдаг. Ингэснээр Зохицуулах хорооны ажлын албад ирүүлсэн хүсэлтийн материалыг судлан үзэж хугацаа сунгах эсэх талаар үнэлгээ дүгнэлт гарган шийдвэрлүүлдэг. Хэрэв тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссанаас хойш хүсэлт гаргасан тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах боломжгүй. Иймд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид тусгай зөвшөөрлийн гэрээ, гэрчилгээ дээрх хугацаагаа сайтар анхаарч хууль, журамд заасан хугацаанд хүсэлт, холбогдох материалаа ирүүлэх шаардлагатай.

Тусгай зөвшөөрлийн гэрээнд заасны дагуу статистик тайлан, мэдээллээ ирүүлдэггүй, үйл ажиллагаагаа түр зогсоосон тохиолдолд мэдэгддэггүй гэж дээр дурдсан. Энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө үү.

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид нь гэрээнд заасны дагуу холбогдох статистик тайлан, мэдээллийг батлагдсан маягтын дагуу жилд 2 удаа ирүүлэхээр заасан байдаг. Зарим тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид үйл ажиллагаа явуулаагүй гээд тайлан, мэдээллээ ирүүлэхгүй байх тохиолдол гардаг. Статистик тайлан, мэдээлэл ирүүлэх нь салбарын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулаад зогсохгүй бидний зүгээс хийх зохицуулалтын үйл ажиллагаанд томоохон дэмжлэг үзүүлдэг үйл ажиллагаа юм. Бид тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс ирүүлсэн тайлан, мэдээллийг нэгтгэж хагас жил, жил тутам харилцаа холбооны салбарын үндсэн үзүүлэлт болгон олон нийтэд мэдээлж ажилладаг. Хэрэв тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаанд хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар үйл ажиллагаа явуулаагүй тохиолдолд энэ талаараа мэдэгдэх шаардлагатай. Мөн үйл ажиллагаа явуулахгүй, түр зогсоох тохиолдолд Харилцаа холбооны тухай хуульд заасны дагуу хэрэглэгч болон Зохицуулах хороонд заавал урьдчилан мэдэгдэх үүрэгтэй. Дээрх хууль, гэрээнд заасан үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох үндэслэл болдог тул энэхүү асуудлууд дээр тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид анхаарах шаардлагатай юм.

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид анхаарах шаардлагатай бусад асуудлын талаар нэмж хэлэх асуудал байгаа юу?

Иргэн, хуулийн этгээд нь тусгай зөвшөөрөл авсан тохиолдолд тухайн тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой хууль тогтоомж болон эрх бүхий байгууллагаас баталсан эрх зүйн баримт бичгүүдийг сайтар судалж, танилцах хэрэгтэй. Мөн тухайн үйлчилгээнд хамаарах чиглэлээр батлагдаж буй нөхцөл, шаардлага, журам, эрх зүйн баримт бичгийн төслийн хэлэлцүүлэгт тухай бүр идэвхтэй оролцож, өөрсдийн саналаа өгч байх нь зүйтэй. Хууль эрх зүйн талын мэдээллээ бүрэн дүүрэн аваагүйгээс тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусах, тусгай зөвшөөрөл түдгэлзэх, хүчингүй болох зэрэг сөрөг үр дагавар үүсдэг тул энэ талаарх мэдээллийг Зохицуулах хорооноос тухай бүр авч байх шаардлагатай. Харилцаа холбооны салбарын хууль тогтоомж, эрх зүйн баримт бичиг, эрх бүхий байгууллага болон Зохицуулах хорооноос гаргаж буй бүх төрлийн шийдвэр, үйл ажиллагаа нь олон нийтэд ил тод, нээлттэй байдаг бөгөөд www.crc.gov.mn хуудаснаас авах боломжтой. Зохицуулах хорооны зүгээс 2021 оны сүүлээр харилцаа холбооны салбарт үйлчилж буй хууль тогтоомж, бодлогын чиглэл, журам, нөхцөл, шаардлага зэргийг багтаасан “Харилцаа холбооны салбарын эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл”-ийг бэлтгэн гаргасан бөгөөд та бүхэн цахим хуудаснаас танилцах боломжтой юм.

Ярилцсанд баярлалаа.

  • Баярлалаа. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье.

Хэвлэх   И-мэйл